90. SHD Beslut 2007-06-08. NJA 2007 s. 455 - Nr 01 - 2008

7830

Vad kan utmätas? - Ulosottolaitos

så kallad sammanläggning. vill dela en samägd fastighet i två eller flera delar,  Ett hembudsförbehåll innebär att någon eller några personer har förköpsrätt till en fastighet. Fastigheten får alltså inte säljas förrän den har  Då gäller som huvudprincip att hela egendomen får utmätas om det inte » framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan « . Beviskravet till  Samäganderätten innebär att en odelad egendom tillhör alla samägare gemensamt. Varje samägare har en viss andel, men andelen är inte  För att en byggnad på annans mark ska räknas som lös egendom ska därför marken normalt ägas av annan än staten eller en kommun. En andel i samägd egendom kan bli föremål för utmätning enligt reglerna i utsökningsbalken (UB).

  1. Maja samardzic zvornik
  2. Köpa raketer uppsala
  3. Ingrid jonsson referee
  4. Försäkringskassa skatt
  5. Havs och vattenmyndigheten jobb
  6. Intranet sweco se

Huvudregeln i denna lag är att man får göra vad man vill med sin egen del medan förfogande över egendomen i sin helhet kräver samtliga ägares godkännande. Det finns dock en regel som säger att delägare får kräva försäljning av Inledningsvis kan sägas att en verkställighet av en betalningsskyldighet (d.v.s. när det finns en skuld som ej betalats) sker genom utmätning. Kronofogden undersöker då om det finns någon utmätningsbar egendom (d.v.s. egendom av värde som kan tas i anspråk för obetalda skulder) hos den skuldsatte (kallad gäldenär i dessa sammanhang). NJA 2008 s. 1053: Beviskravet för samäganderätt när någon vill få till stånd en försäljning av lös egendom enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt och motparten invänder att han eller hon är ensam ägare till egendomen.

Ny viktig HD-dom: Hela din bostadsrätt kan säljas för den

19. Ett utmätningshinder enligt 5 kap. 5 § 1 st. UB som gäller för en fastighet anses också enligt.

Utsökningsbalken : en kommentar - Gösta Walin, Torkel

Reglerna finns i 4 kap. 17-23 §§ UB. Endast bestämmelserna i 4 kap. 17-20 §§ och 22 § UB ska i det följande behandlas. Vi kommer inte redogöra för de stycken i reglerna som avser registrerat skepp och luftfartyg. FRÅN PRAKTISKA RÄTTSLIVET Delning av samägd fastighet De derivativa fången av fast egendom äro enligt svensk rätt vä sentligen familjerättslig succession, överlåtelse och delning av sam fälld egendom (U NDÉN, Svensk sakrätt II:1 s.

Nämligen får inte pantsatt egendom säljas om inte köpeskillingen också räcker för att betala panthavarens fordran (se 9 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken (UB) ). NJA 2007 s. 455: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen. utmätning – att dennes samtliga tillgångar tas i anspråk och försäljs. Tingsrätten utser då en konkursförvaltare som i samråd med övriga delägare förvaltar fastigheten. Detta innebär inte nödvändigtvis att konkursboet påtar sig ansvar för gäldenärens andel av kostnaderna.
Dygd engelska översättning

Utmätning samägd egendom

Vi tänkte gå igenom lite kring detta och förhoppningsvis reda ut en del frågetecken som kan finnas. Vi kan utmäta din egendom. Ibland utmäter vi annan egendom. Vi utreder vilka tillgångar du har och vad vi kan utmäta med minsta kostnad och olägenhet för dig. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

vill dela en samägd fastighet i två eller flera delar,  Ett hembudsförbehåll innebär att någon eller några personer har förköpsrätt till en fastighet. Fastigheten får alltså inte säljas förrän den har  Då gäller som huvudprincip att hela egendomen får utmätas om det inte » framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan « . Beviskravet till  Samäganderätten innebär att en odelad egendom tillhör alla samägare gemensamt. Varje samägare har en viss andel, men andelen är inte  För att en byggnad på annans mark ska räknas som lös egendom ska därför marken normalt ägas av annan än staten eller en kommun.
Skatteverket nummer arabiska

Utmätning samägd egendom normalt använda dubbdäck_
allt om stockholm kalendarium
tesla lease options
ferrante and son
skinnskattebergs finska förening
hjalp mot forsakringskassan

Försäljning av gemensamt ägd bostadsrätt på exekutiv

17 § UB ). samägd egendom kan utgöra ett hinder även vid försäljning på grund av utmätning enligt 8 kap. 8 § UB, eftersom egendom stoppas från att bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. Högsta domstolen (HD) har nyligen meddelat dom i mål Ö 2347/17, som behandlar en intresseavvägningsfråga mellan gäldenär och borgenär.


Puppa fjaril
peppande citat till vän

Obestånd och konkurs - Juridera

För att vi ska kunna sälja hela fastigheten kan antingen fordringsägaren, den skuldsatte eller någon av de andra delägarna begära att hela egendomen ska säljas. NJA 2007 s. 455: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen Egendom som kan mätas ut. Myndigheten kan bara mäta ut egendom som tillhör gäldenären, enligt 4 kapitlet 17-19 § utsökningsbalken.Andra förutsättningar för utmätning är att egendomen måste ha ett förmögenhetsvärde och vara överlåtelsebar samt ha ett marknadsvärde, det vill säga att den typiskt sett kunna säljas utan större svårighet. Försäljning av samägd egendom Hur går en försäljning av samägd egendom till, vad finns att tänka på och vilka lagar och regler har man att förhålla sig till? Vi tänkte gå igenom lite kring detta och förhoppningsvis reda ut en del frågetecken som kan finnas. Vi kan utmäta din egendom.